Stadgar

HÖGKVARTERETS KAMRATFÖRENING 1995-10-04 

§1             Ändamål och verksamhet

Högkvarterets kamratförening har till ändamål att under kamratliga och trivsamma former
-       verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan
         nuvarande och förutvarande tjänstgörande i Högkvarteret och med
        Högkvarteret samgrupperade enheter eller dess föregångare (försvars- och
        försvarsgrenstaber),
-       befrämja kamratskapet inom Högkvarteret,
-       ge information om verksamhet och utveckling inom Försvarsmakten och då
        främst inom Högkvarteret,
-       bidraga till skapande och vårdande av Högkvarterets traditioner,
-       främja försvarsviljan och verka för ett starkt försvar,
-       för dessa syften anordna sammankomster i Stockholm.

Kamratföreningen skall vara partipolitiskt obunden. Dess verksamhet skall bedrivas fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Kamratföreningen skall anslutas till SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund).

§2             Medlemskap
Alla som tjänstgör eller har tjänstgjort vid Högkvarteret eller med Högkvarteret samgrupperade enheter och som erlägger medlemsavgift jämlikt § 3 har rätt till medlemskap.

Härutöver kan enskild som ansöker om medlemskap medges detta efter prövning av styrelsen.

Anmälan om inträde i eller utträde ur kamratföreningen görs skriftligt till styrelsen.

Medlem som efter påminnelse inte erlagt medlemsavgift kan komma att uteslutas ur kamratföreningen genom beslut i styrelsen.

Årsmötet har att fatta beslut om utseende av hedersmedlemmar på förslag av styrelsen.

§3             Medlemsavgifter
Medlemsavgift erläggs i form av årsavgift. Storleken på denna avgift fastställs av årsmötet.

§4             Styrelse
Kamratföreningens angelägenheter handhas av en styrelse om ordförande samt lägst fem (5) och högst tio (10) övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, klubbmästare och kassör. Strävan skall vara att styrelsen är representativ för såväl aktiv som pensionsavgången personal.

Styrelsen äger att fördela arbetsuppgifterna inom sig och att bilda de organ, som den finner lämpligt med hänsyn till kamratföreningens verksamhet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelsemedlemmar så begär.

Styrelsen är beslutsmässig, då mer än halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande.

Ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs normalt på ett (1) år, revisorer med suppleant på ett (1) år.

För granskning av styrelsens sätt att handha kamratföreningens verksamhet, räkenskaper och tillgångar skall finnas två (2) revisorer med en (1) suppleant.

Om kamratföreningen inte beslutar annat vid årsmöte, tjänstgör styrelsen som valberedning.

Vid styrelsens sammanträde förs protokoll, som justeras av ordföranden.

§5             Verksamhets- och räkenskapsår
Kamratföreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§6             Årsmöte
Årsmötet skall genomföras under första kvartalet .

Kallelse till årsmötet skall skickas ut till medlemmarna senast tre (3) veckor före dag för årsmötets genomförande.

Motioner av medlemmar skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Dagordning vid årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
 7. Föredragning av revisionsberättelse
 8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant.
 10. Beslut angående ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 11. Behandling av inkomna motioner
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Alla medlemmar äger rösträtt. Röstningen genomförs genom närvaro eller genom fullmakt. Dock måste högst tre (3) fullmakter företrädas per närvarande medlem. Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom den mening som företräds av den vid mötet tjänstgörande ordföranden.

§7             Stadgeändring
Beslut om stadgeändringar fattas av två (2) på varandra följande föreningsmöten varav det ena är årsmötet och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av i beslutet deltagande medlemmar.

§8             Kamratföreningens upplösning
Därest frågan om kamratföreningens upplösning blir aktuell, åligger det styrelsen att kalla till särskilt möte. Av kallelsen till detta skall framgå styrelsens förslag till upplösning samt orsaken härtill. Eventuella tillgångar används för ändamål, som kamratföreningen bildats för att främja: de kan överlämnas till Högkvarteret eller till försvarsanknuten organisation med uppgift att vidmakthålla ett starkt försvar och att svara för traditionernas bevarande inom Försvarsmakten. Exempel på en sådan organisation är SMKR.